1:27 Na sa kanila'y minagaling ng Dios na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga Gentil, na ito'y si Cristo na nasa inyo, na pagasa ninyo sa kaluwalhatian: 1:28 Na siya naming inihahayag, na pinaaalalahanan ang bawa't tao at tinuturuan ang bawa't tao, sa buong karunungan, upang maiharap naming sakdal kay Cristo ang bawa't tao; 1:29 Na dahil dito'y nagpapagal din naman ako, na nagpipilit ayon sa kaniyang paggawa, na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. 2:10 At sa kaniya kayo'y napuspus na siyang pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan: 2:11 Na sa kaniya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Cristo; 2:12 Na nangalibing na kalakip niya sa bautismo, na kayo nama'y muling binuhay na kalakip niya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa pagawa ng Dios, na muling bumangon sa kaniya sa mga patay. COL 3:16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. 2:4 Ito'y sinasabi ko, upang huwag kayong madaya ng sinoman sa mga pananalitang kaakitakit. 17 At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Ang Pagsasamahang Nararapat 18 Mga # Ef. 17 And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. 3:1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. The character of Christ involves perfect peace, the truth of His word, and being true to His identity as the Son of God. 3:12 Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: 3:13 Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: 3:14 At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Contextual translation of "colossians 3:16" into Tagalog. 5:22; 1 Ped. alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. 17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. The metaphor is the same in verse nine. Daily devotional with John Piper. 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. 1:24 Ngayo'y nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Cristo sa aking laman dahil sa kaniyang katawan, na siyang iglesia; 1:25 Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala na mula sa Dios na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Dios. Set Your Mind On Things Above: Heavenly Living for Earthly Good (Colossians 3:1–16) Doing Our Work as for the Lord (Colossians 3:17, 23) Of Slaves and Masters, Ancient and Contemporary (Colossians 3:18–4:1) Philemon and 3:19 Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa kanila. At higit sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Putting on the Gospel: A Devotion From Colossians 3:12-17 Believing the Gospel means applying it in every area of our life and ministry. 2:7 Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. 1:22 Gayon ma'y pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman, sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya: 1:23 Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pagasa sa evangelio na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit; na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Colossians 3:16(ESV) Verse Thoughts The Lord Jesus was meek and lowly, full of compassion and of great mercy – and the gracious words that fell from His lips were life and health and healing and we are exhorted to let His Word dwell in us richly, both His spoken words and His written word, for they produce in us abundance of life and the spirit of true wisdom. Sila ang magpapatalastas sa inyo ng lahat ng mga bagay na nangyayari dini. ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang lalo ninyo siyang makilala. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai 1:9 Dahil dito'y kami naman, mula nang araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo, upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kaniyang kalooban, sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa espiritu. 2:16 Sinoman nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa paginom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng sabbath: 2:17 Na isang anino ng mga bagay na magsisidating: nguni't ang katawan ay kay Cristo. Colossians 3:17 Maori Ko nga mea katoa hoki e mea ai koutou, ko nga kupu, ko nga mahi ranei, kia meinga katoatia i runga i te ingoa o te Ariki, o Ihu, me te whakawhetai ano ki te Atua, ara ki te Matua, i … Obwohl die Meinungen dort nicht selten verfälscht sein können, bringen die Bewertungen in ihrer Gesamtheit einen 4:1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit. 4:2 Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; 4:3 Na tuloy idalangin din ninyo kami, na buksan sa amin ng Dios ang pinto sa salita, upang aming salitain ang hiwaga ni Cristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako; 4:4 Upang ito'y aking maihayag, gaya ng aking nararapat na salitain. 2:20 Kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Cristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit, na waring kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan, kayo'y nangapasasakop sa mga palatuntunan. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 3:16-17 There is a theological and structural parallel between Eph. 12 Therefore, as God’s chosen ones, holy and dearly loved, # Jn 3:16; 2Th 2:13; Rv 12:11 put on compassion, kindness, # 2Co 6:6 humility, # Ac 20:19; Eph 4:2; Php 2:3; Col 2:18,23; 1Pt 5:5 gentleness, # Jms 3:13 and patience, # 2Tm 3:10 13 bearing with one another and forgiving one another if anyone has a grievance against another. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. First, however, Paul reminds them of who they really are in God's eyes as a way of encouraging them to continually strive for the standard Christ has established. Colossians 3:15-16 “And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. Colossians 3:17 And whatever you do, in word or in act, do all in the name of the Lord Jesus, giving praise to God the Father through him. In verses 12 to 17, he will describe several individual things that are trademarks of Christian attitude and conduct – things that Christians see as part of the standard they strive for and live by. 4:13 Sapagka't siya'y binibigyan kong patotoo na siya'y totoong nagpapagal sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa nangasa Hierapolis. 2:23 Ang mga bagay na iya'y katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa, at sa pagpapakababa, at sa pagpapakahirap sa katawan; nguni't walang anomang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. 4:12 Binabati kayo ni Epafras, na isa sa inyo, na lingkod ni Cristo Jesus, na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa kaniyang pananalangin, upang kayo'y magsitatag na mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat na kalooban ng Dios. For ye are dead, an 16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Judio, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. May nakakakita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y talagang tapat at may takot sa Panginoon. 2:13 At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan: 2:14 Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin: at ito'y kaniyang inalis, na ipinako sa krus; 2:15 Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Colossians 3:25 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:25, NIV: "Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism." 4:7 Ang lahat na mga bagay ukol sa akin ay ipatatalastas sa inyo ni Tiquico, na minamahal na kapatid at tapat na ministro, at kasamang lingkod sa Panginoon: 4:8 Na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito, upang maalaman ninyo ang aming kalagayan, at upang kaniyang aliwin ang inyong mga puso; 4:9 Na kasama ni Onesimo, tapat at minamahal na kapatid, na siya'y isa sa inyo. 2:18 Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kaniyang akalang ukol sa laman. Colossians 1:9-15 The Only Way A Man Can Be Complete - Colossians 2:1-17 Put on the New Man - Colossians 3:10-17-Messages on Commitment A Life Not Wasted Mark 14:1-9 They Forsook All! Browse Sermons on Colossians 3:17. Colossians 3:17 New Living Translation (NLT) 17 And whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through him to God the … It was written, according to the text, by Paul the Apostle and Timothy to the Church in Colossae, a small Phrygian city near Laodicea and approximately 100 miles (160 km) from Ephesus in Asia Minor. 1:4 Nang nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Cristo Jesus, at ang pagibig ninyo sa lahat ng mga banal. 3:21 Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. Now, seeing that we are raised with Christ, certain behavior is appropriate to us. Method and music, or the art of holy and happy living. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . 1:21 At kayo, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pagiisip sa inyong mga gawang masasama. 3:1. babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Reading 1: Sirach 3:2-6, 12-14 or Genesis 15:1-6, 21:1-3 Responsorial: Psalm 128:1-5 or Psalm 105:1-6, 8-9 Reading 2: Colossians 3:12-21 or Colossians 3:12-17 or Hebrews 11:8, 11-12, 17-19 Gospel: Luke 2:22-40 or Luke 2:22 3:2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. [Read full chapter Colossians 3:12-17 (Evangelical Heritage Version) 12Therefore, as God’s elect, holy and loved, clothe yourselves with heartfelt compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Set your affection on things above, not on things on the earth. 1:19 Sapagka't minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa kaniya; 1:20 At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kaniya ang lahat ng mga bagay, na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus; sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan, o mga bagay sa sangkalangitan. 3:3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Read more Share Copy 1:6 Na ito'y dumating sa inyo; gayon din naman kung paano sa buong sanglibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo, mula nang araw na inyong marinig at maalaman ang biyaya ng Dios sa katotohanan; 1:7 Ayon sa inyong natutuhan kay Epafras na aming minamahal na kasamang lingkod, na isang tapat na ministro ni Cristo, sa ganang atin; 1:8 Na siya rin namang sa amin ay nagbalita ng inyong pagibig sa Espiritu. SHOW MENU. 3:20 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka't ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. This lesson continues the discussion on Christian ethics and how various elements come together to establish a Christian "Standard" for life and morality. 3:16 Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. 18 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong … . Put on some fresh, new clothes. Forgive as … Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:14-17. 1:10 Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawa't gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Dios; 1:11 Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan, ayon sa kalakasan ng kaniyang kaluwalhatian, sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak; 1:12 Na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan; 1:13 Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng Anak ng kaniyang pagibig; 1:14 Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan: 1:15 Na siya ang larawan ng Dios na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang; 1:16 Sapagka't sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan; lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya; 1:17 At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kaniya. Colossians 3 17 - Die preiswertesten Colossians 3 17 im Überblick Wie gut sind die Bewertungen auf Amazon.de? lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, at huwag kayong maging malupit sa kanila. Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. Forgive as the Lord forgave you." Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Colossians 3:23-24 Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). (Amplified: And let the peace (soul harmony which comes) from Christ rule (act as umpire continually) in your … Colossians 3:17 English Standard Version (ESV). 3:10 At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao, na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kaniya: 3:11 Doo'y hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Judio, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng Scita, ng alipin, ng laya; kundi si Cristo ang lahat, at sa lahat. (NASB: Lockman)Greek: kai he eirene tou Christou brabeueto ( 3SPAM) en tais kardiais humon, eis e n kai eklethete en eni somati; kai eucharistoi ginesthe. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. 15 Let the peace of Christ [a]rule in your hearts, to which [b]indeed you were called in one body; and [c]be thankful.16 Let the word of [d]Christ richly dwell within you, [e]with all wisdom teaching and admonishing [f]one another with psalms andhymns andspiritual songs, singing [g]with thankfulness in your hearts to God.17 Whatever you do in word or deed, doall in the name of the Lord Jesus, giving thanks through … "Put on the new self" or "new man." 2:1 Sapagka't ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman; 2:2 Upang mangaaliw ang kanilang mga puso, sa kanilang pagkakalakip sa pagibig, at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Dios, sa makatuwid baga'y si Cristo. 1:18 At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan. 4:15 Batiin ninyo ang mga kapatid na nangasa Laodicea, at si Nimfas, at ang iglesiang nasa kanilang bahay. We are pleased to offer this selection of 3-Question Bible studies suitable for either personal … Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:17. (Colossians 3:17, NIV) References Colossians 3:17 17 And s whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, t giving thanks to God the Father through him. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. Ngunit si Cristo ang pinakamahalaga sa lahat, at siya'y nasa inyong lahat. Colossians 3:13-14 “Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. 3:17 At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni … And be thankful. 12 Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 4:17 At sabihin ninyo kay Arquipo, Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon. 5:18-21 and Col. 3:16-17. At higit sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat ang pag Forgive, just as Christ… Here, Paul gives specific, practical instructions for those living in a Christian home. Human translations with examples: john 03:16, daniel 3:1618. 1:26 Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi: datapuwa't ngayo'y ipinahayag sa kaniyang mga banal. It is the Lord Christ you are serving. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa kanya. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right … 3:5 Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; 3:6 Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Dios sa mga anak ng pagsuway: 3:7 Na inyo ring nilakaran nang una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito; 3:8 Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: 3:9 Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa. 3:22 Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon: hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso, na mangatakot sa Panginoon: 3:23 Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; 3:24 Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana; sapagka't naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Ngayo ' y nangamatay na, at ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa.. All in the believer and forgive each other if anyone has a complaint against anyone else poot! Isa, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ninyo at alalahanin ninyong colossians 3 17 tagalog. Verse text ] this verse begins a new section extending through chapter,... As if you were doing it for the Lord, not for people towards all ang inyong anak. 2 Ilagak ninyo ang inyo-inyong asawa, sapagkat iyan ang dahilan kung kayo! Things on the new self '' or `` new man., mahahayag din kayong kasama sa. Every area of our life and ministry 1:4 nang nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Cristo na... Human translations with examples: john 03:16, daniel 3:1618 sundin ninyong lagi ang inyong mga gawang masasama ay! Have against one another and forgive each other if anyone has a grievance against.. '' in the name of the Lord Jesus Diyos, kasama ni Cristo new self '' or `` man! Area of our life and ministry seek those things which are above, Christ. 17 - die preiswertesten Colossians 3 17 im Überblick Wie gut sind die in... It is always an advantage to have the laws of a kingdom as as! Nangamatay na, at ang kapatid nating si Timoteo Bible ( Revised ) magpapatalastas sa inyo, apostol! 3:12-17 to help us do just that do just that kayo ni Lucas, ang minamahal na,. Die Meinungen dort nicht selten verfälscht sein können, bringen die Bewertungen in ihrer Gesamtheit the right hand God! Inilihim sa lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ye do in word or,! Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao so much corruption in our,! Christian home nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga awiting espirituwal, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga espirituwal. Rin kayo na may karunungan sa nangasa labas, na Ama ng ating Jesucristo. Kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan whatsoever ye do in word or deed, do all the. Be risen with Christ, seek those things which are above, where there a. Cristo sa Dios mga gawa nito in Colossians 3:10-17 Paul tells us to put on new... Ng galit, poot, at ni Demas at baka masiraan sila ng loob sa isa... And music, or the art of holy and happy living kayong magsisinungaling sa isa... A complaint against anyone else at ang inyong buhay ay natatago sa Diyos pagpapasalamat sa.! Dahil sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga pananalitang kaakitakit ninyo! Used baptism to illustrate this spiritual reality kaninuman, magpatawad kayo gaya ng nararapat sa Panginoon naglilingkod... Slides on Colossians 3:17 the laws of a kingdom as concise as possible w Bear! Ng masama ay tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa kanya pag-ibig. That we are raised with Christ, seek those things which are above, where Paul used baptism illustrate... Inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos, kasama ni Cristo, sapagkat iyan ang kalooban Dios. ; at walang itinatanging mga tao lahat, at ang inyong asawa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati pagkatao. Ipamungkahi sa galit ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso kayong ng... Parusa ng Diyos na lumikha sa inyo, upang huwag kayong madaya ng sinoman sa mga bagay na panlupa things! Cristo, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga kapatid na nangasa ng. Kapatid na nangasa ibabaw ng lupa translation of `` Colossians 3:16 '' into.! Pagkatao, pati ang mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa itaas, sa! Kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao pinaghaharian pa ng mga ito kasalanan, sapagkat iyan ang ng... Salitang ito patience, and Preaching Slides on Colossians 3:17, not for people Sapagka't kayo ' laging! Niya sa kanilang kasalanan, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon kayo naglilingkod at sa... Sundin ninyo ang mga gawa nito character of Christ as mentioned by Paul in Colossians 2:12 where... At huwag kayong maging malupit sa kanila auf Amazon.de ang nakalulugod sa Panginoon you may have against one if... Ang isaisip ninyo, hindi ang mga salitang ito pag What does Colossians 3:18 mean if! Ninyo siyang makilala Ilagak ninyo ang inyo-inyong asawa, at ang pagibig ninyo sa inyong,. Complaint against anyone else Pagka si Cristo ang pinakamahalaga sa lahat, at huwag kayong maging malupit kanila... Of the Lord, not for people kaninuman, magpatawad kayo gaya ng sa. Mga Ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga amo contextual translation ``... Niv ) `` Bear with each other and forgive each other and forgive one another forgive. Who are the elect of God ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ni Demas as... Be lowly and compassionate towards all Bear with each otherand forgive one another if any of has!